Servei tutelar

Des de 1989, a la Fundació Germà Tomàs Canet oferim suport a la presa de decisions mitjançant l’excercici de càrrecs tutelars a persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual. El nostre codi civil actual ofereix diferents possibilitats de figures de protecció: poders preventius, delació voluntària “autotutela”, assistència, patrimoni protegit, guarda de fet, defensa judicial, administració patrimonial, curatela i tutela.

Accés

Les propostes de figures de protecció poden arribar a la Fundació per tres vies:

  • A proposta de la mateixa persona o de la seva família
  • A proposta dels diferents serveis de la xarxa d’atenció social o sanitària
  • A proposta de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la Tutela de persones incapacitades
Acompanyament
Des del model de treball d’atenció integral centrada en la persona i la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, els professionals elaboren conjuntament amb la persona el seu Pla de Treball.

En aquest pla s’identifiquen els objectius (socials, de salut, econòmics, laborals, etc.) a curt, mitjà i llarg termini, per tal de vetllar i treballar conjuntament per mantenir i/o assolir l’itinerari de vida més beneficiós per a la persona.

Es realitza el seguiment de totes les accions programades i les diverses circumstàncies que es van donant en la vida de les persones protegides.

Finalització

La Fundació es troba present en les diferents etapes de la vida de la persona protegida, fins que la mesura de protecció s’extingeix.

Ofertes laborals

Fes-te voluntari