Memòria 2023

Memòria 2023

Presentem la memòria d’activitats de 2023, un any marcat per la revisió de les operatives dels equips de la Fundació, l’optimització de les instal·lacions i el ferm compromís amb la sostenibilitat.

S’ha millorat la qualitat del treball dels i les professionals amb la creació de l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) i el Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER). El primer és una font de consulta per a resoldre problemes ètics en la cura de les persones vulnerables, mentre que el segon suposa una millora directa en el benestar de les persones ateses.

En l’Àrea de Persones i Valors, s’ha mantingut la ferma aposta per la capacitació de la plantilla, amb quasi quatre mil hores de formació, repartides en setanta-cinc cursos. Així mateix, s’ha recuperat la trobada anual, un espai lúdic i enriquidor que enforteix el sentit de pertinença de totes les persones que col·laboren amb la Fundació.

En l’àmbit econòmic, s’ha avançat significativament en la sostenibilitat de l’entitat mitjançant la concertació dels dos programes de més volum econòmic.

A la Llar Sant Joan de Déu s’han iniciat les obres per a canviar el model d’acolliment residencial per un de nou que potenciï l’adquisició d’autonomia de les famílies i persones acollides, fentles protagonistes del seu propi procés.

A més, s’han implementat diverses mesures per a minimitzar l’impacte mediambiental de la Fundació, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Llar Sant Joan de Déu i a Castellbisbal.

Tots aquests passos cap a una entitat més moderna, eficient i propera han estat possibles gràcies als i les professionals, voluntariat i alumnes de pràctiques que, amb el seu compromís i bon fer, donen sentit al treball de la Fundació.